AANVRAAG EN FINANCIERING ZORG

Indien u thuis zorg en/of begeleiding wenst of noodzakelijk is dient u, voor uw aanvraag en financiering, op de hoogte te zijn van een aantal zaken. De zorghulpverlening kan via de hieronder beschreven wijzen georganiseerd worden.

1             Via de zorgverzekeringwet (Zvw)
Persoonlijke verzorging en verpleging vallen onder de zorgverzekeringswet (Zvw) en worden vergoed door uw zorgverzekeraar. U hoeft hiervoor geen eigen bijdrage te betalen, daar deze zorg in het basispakket zit. Wilt u aanspraak maken op verzorging en verpleging dan dient u of een indicatie hiervoor te hebben of u kunt de zorg natuurlijk ook particulier inkomen. U betaalt dan de kosten zelf. Voor het verzorgen van een indicatie gaan wij samen met u kijken of u hiervoor in aanmerking komt.  Als wijkverpleegkundige zijn wij hiervoor opgeleid en gecertificeerd. Met een indicatie kunt u vervolgens de zorg op restitutiebasis of via het Persoonsgebonden Budget (PGB) bij u thuis geleverd krijgen. Voor meer info over PGB kunt u kijken op de website van Per Saldo.

2             Via de wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO)
Voor individuele-  en groepsbegeleiding en gebruik van bijvoorbeeld hulpmiddelen en ontvangen van huishoudelijke hulp is sinds 2015 uw gemeente verantwoordelijk. Begeleiding vraagt u aan via de gemeentelijke WMO adviseur. Deze zal, indien van toepassing, de indicatie vaststellen en afgeven. Met uw indicatie kunt u vervolgens ondersteuning ontvangen. U dient hiervoor wel een inkomensafhankelijke eigen bijdrage te betalen. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent voor u de hoogte hiervan. Begeleiding kunt u, bij ons, via PGB inkopen of direct via de gemeente. Voor de gemeente Den Haag hebben wij hiervoor een overeenkomst.

3             Via de wet langdurige zorg (Wlz)
De Wet langdurige zorg is er voor mensen die de hele dag intensieve zorg of toezicht dichtbij nodig hebben. Bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of mensen met een ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking. Om zorg vanuit de Wlz te krijgen, heeft u een Wlz-indicatie nodig. Met een Wlz-indicatie heeft u recht op passende zorg met verblijf in een instelling. U mag ook thuis (blijven) wonen als u dat wilt, maar levering van de zorg thuis moet wel verantwoord zijn. Het is de taak van uw zorgkantoor om dat te beoordelen. Onderdelen van zorg vanuit de Wlz kunnen zijn:

  • verblijf in een instelling
  • persoonlijke verzorging en verpleging
  • geneeskundige zorg (geneeskundige zorg die noodzakelijk is in verband met de aandoening, beperking of stoornis, maar ook algemene geneeskundige zorg)
  • hulpmiddelen die nodig zijn voor door de instelling gegeven zorg
  • vervoer naar de plaats waar u de begeleiding of de behandeling krijgt

U vraagt de Wlz-indicatie aan bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ). Tevens betaalt u,  via het Centrale Administratiekantoor(CAK), een inkomensafhankelijke eigen bijdrage als u 18 jaar of ouder bent.

4             Via particulier ingekochte zorg
Wanneer u zorg wilt ontvangen zonder dat u over een indicatie beschikt, is dat natuurlijk ook mogelijk. Ook wanneer u extra zorg wilt inkopen, naast de geïndiceerde uren. De kosten of extra kosten zijn dan voor uw eigen rekening. Onze tarieven hiervoor zijn marktconform.